Επιστημονικές έρευνες για τις κουβέρτες βαρύτητας

Παρακάτω θα βρεις όλες τις επιστημονικές πηγές που αποδεικνύουν τα οφέλη της κουβέρτας βαρύτητας και της Βαθειάς Απτικής Πίεσης.

1. Ekholm, B., Spulber, S., & Adler, M. (2020). A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. Journal of Clinical Sleep Medicine, 16(9), 1567-1577. https://bit.ly/3ub7O5K

2. Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, R. X. (2008). Exploring the safety and therapeutic effects of deep pressure stimulation using a weighted blanket. Occupational Therapy in Mental Health, 24(1), 65-89. https://bit.ly/3D05cLp

3 Reynolds, S., Lane, S. J., & Mullen, B. (2015). Effects of deep pressure stimulation on physiological arousal. American Journal of Occupational Therapy, 69(3), 6903350010p1-6903350010p5. https://bit.ly/2W9Ha0q

4. Kane, E., Li, D., Hayes, E., Fielding, C., McGuire, J., & Thorp, D. B. (2019). EFFECT OF WEIGHTED BLANKETS ON RECOVERY FROM MODERATE INTENSITY AEROBIC EXERCISE. In International Journal of Exercise Science: Conference Proceedings (Vol. 8, No. 7, p. 76) https://bit.ly/3AKH4f0

5. Chen, H. Y., Yang, H., Meng, L. F., Chan, P. Y. S., Yang, C. Y., & Chen, H. M. (2016). Effect of deep pressure input on parasympathetic system in patients with wisdom tooth surgery. Journal of the Formosan Medical Association, 115(10), 853-859 https://bit.ly/3kDjA5N

6.Gringras, P., Green, D., Wright, B., Rush, C., Sparrowhawk, M., Pratt, K., ... & Wiggs, L. (2014). Weighted blankets and sleep in autistic children—A randomized controlled trial. Pediatrics, 134(2), 298-306. https://bit.ly/39H5l9y

7. Ghaly, M., & Teplitz, D. (2004). The biologic effects of grounding the human body during sleep as measured by cortisol levels and subjective reporting of sleep, pain, and stress. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 10(5), 767-776 https://bit.ly/3zAE2II

8. Abraira, V.E. & Ginty, D.D. (2013). The sensory neurons of touch. Neuron, 79(4), 618-39. DOI: 10.1016/j.neuron.2013.07.051. https://bit.ly/3kQDZaj

9. Bestbier, L. & Williams, T.I. (2017). The Immediate Effects of Deep Pressure on Young People with Autism and Severe Intellectual Difficulties: Demonstrating Individual Differences. Occupational Therapy International, 2017, 1-7, DOI: 10.1155/2017/7534972 https://bit.ly/3IYrWzW

10. Edelson, S.M., Edelson, M.G., Kerr, D.C. & Grandin, T. (1999). Behavioral and Physiological Effects of Deep Pressure on Children With Autism: A Pilot Study Evaluating the Efficacy of Grandin’s Hug Machine. American Journal of Occupational Therapy53(2), 145-152. DOI: 10.5014/ajot.53.2.145 https://bit.ly/3ykFsZy

11. Grandin, T. (1992). Calming Effects of Deep Touch Pressure in Patients with Autistic DisorderJournal of Child and Adolescent Psychopharmacology2(1), 63-72. DOI: 10.1089/cap.1992.2.63 https://bit.ly/3YzZGti

12. Krauss, K.E., (1987). The effects of deep pressure touch on anxiety. The American Journal of Occupational Therapy, 41(6), 366-73. DOI:10.5014/ajot.41.6.366 https://bit.ly/3F50UWl

13. Lin, H. Y., Lee, P., Chang, W.D. & Hong, F.Y. (2014). Effects of weighted vests on attention, impulse control, and on-task behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder. The American Journal of Occupational Therapy, 68(2), 149-158. DOI:10.5014/ajot.2014.009365 https://bit.ly/3kQmas7

14. Marco, E.J., Hinkley, L.B., Hill, S.S. & Nagarajan, S.S. (2011). Sensory processing in autism: a review of neurophysiologic findings. Pediatric Research, 69(5 Pt 2), 48R-54R. DOI: 10.1203/PDR.0b013e3182130c54. https://bit.ly/3ZtwNzY

15. McGlone, F., Wessberg, J. & Olausson, H. (2014). Discriminative and affective touch: sensing and feelingNeuron82(4), 737-55. DOI: 10.1016/j.neuron.2014.05.001. https://bit.ly/41TnHxY

16. Schaaf, R.C., Benevides, T.W., Leiby, B.E. & Sendecki, J.A. (2015). Autonomic dysregulation during sensory stimulation in children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(2), 461-72. DOI: 10.1007/s10803-013-1924-6. https://bit.ly/3ZJK7jE